header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

sitephuket-1.jpgsitephuket-10.jpg

รอง ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2561 พร้อมพบปะชุมชน รับทราบปัญหาและความต้องการ

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมเวทีนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2561 โดยช่วงเช้าเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 โครงการย่อย ดังนี้

1.โครงการผลกระทบด้านคุณภาพน้ำและแนวทางการลดผลกระทบ จากการพัฒนาพื้นที่ชุมชนกมลา จ.ภูเก็ต โดยดร.ดนัย ทิพย์มณี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

2.โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของสถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ตำบลกมลา โดย ดร.วิลาสินี ศรีพรหม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3.โครงการคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวขัองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชนชุมชนตำบลกมลา โดย นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4.โครงการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ตำบลกมลา ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5.โครงการการพัฒนาความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติในชุมชน โดยดร.จันทินี บุญชัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

6.โครงการศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อาย่างยั่งยืนของตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา คณะการบริการและการท่องเที่ยว

     ซึ่งทั้ง 6 โครงการดังกล่าว ดำเนินงานภายใต้ โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นช่วงบ่าย เป็นการลงพื้นที่ชุมชนกมลา ติดตามการดำเนินงานโครงการ “ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต” มี ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา เป็นผู้นำชม ต่อด้วยติดตามโครงการ “การพัฒนาความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติมในชุมชน” มี ดร.จันทินี บุญชัย เป็นผู้นำชม 

     ด้าน รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา กล่าวว่า “สำหรับโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 2561 วิทยาเขตภูเก็ต ได้ขับเคลื่อนงานใน 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งชุมชนกมลา เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปจำนวนมาก โอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมในพื้นที่ให้คงอยู่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนก็ต้องมีเอกลักษณ์น่าสนใจ ซึ่งที่กมลานี้ก็มีจุดแข็ง นั่นก็คือมีผู้นำชุมชนที่เป็นนักพัฒนา และคนในชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือร่วมใจกันดีมาก ทำให้นักวิจัยลงพื้นที่ทำงานสะดวกขึ้น”

  • sitephuket-1
  • sitephuket-2
  • sitephuket-3
  • sitephuket-4
  • sitephuket-5
  • sitephuket-6
  • sitephuket-7
  • sitephuket-8
  • sitephuket-9

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์