header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

chartsiminar-14.JPG chartsiminar 20

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการบรรยาย เรื่อง "สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล" ให้กับนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีอย่างมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยที่เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สถิติ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปได้

 • chartsiminar-1
 • chartsiminar-10
 • chartsiminar-11
 • chartsiminar-12
 • chartsiminar-13
 • chartsiminar-15
 • chartsiminar-16
 • chartsiminar-17
 • chartsiminar-18
 • chartsiminar-19
 • chartsiminar-2
 • chartsiminar-21
 • chartsiminar-22
 • chartsiminar-23
 • chartsiminar-24
 • chartsiminar-25
 • chartsiminar-26
 • chartsiminar-27
 • chartsiminar-28
 • chartsiminar-29
 • chartsiminar-3
 • chartsiminar-30
 • chartsiminar-31
 • chartsiminar-32
 • chartsiminar-33
 • chartsiminar-34
 • chartsiminar-35
 • chartsiminar-36
 • chartsiminar-37
 • chartsiminar-38
 • chartsiminar-4
 • chartsiminar-5
 • chartsiminar-6
 • chartsiminar-7
 • chartsiminar-8
 • chartsiminar-9