header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

wanita-feb-1.jpg

     เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริติซ เคานซิล (ประเทศไทย) และกลุ่มวานิตา นำคณะอาจารย์ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ปัตตานีและนราธิวาส พัฒนาศักยภาพของช่างฝีมือหัตถกรรมสตรีในเครือข่ายวานีตา โดยจัดกิจกรรมการอบรม “การให้คำปรึกษาช่างฝีมือในเครือข่ายวานีตาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจหัตถกรรม” ภายใต้โครงการ Crafting Futures : Wanita กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ จัดที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ จัดที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มี 3 กลุ่มเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ กลุ่มปาหนันลูปากาป๊ะ กลุ่มกระจูดโคกพะยอม และกลุ่มย่านลิเภา หัวข้อหลัก ๆที่นำมาจัดอบรม คือ เรื่องการผลิต การออกแบบ และการตลาด โดยมี 2 ดีไซน์เนอร์ คือคุณวลงกรณ์ เทียนเพิ่มพูลและ คุณสุพัตรา เกริกสกุล นักออกแบบระดับประเทศ ที่สร้างสรรค์ผลงานด้านจักสาน เจ้าของแบรนด์ปาตาเพียร มาให้ความรู้และร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์

     ด้านคุณศศิธร คงทอง หัวหน้าฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. กล่าวว่า “การทำงานร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้ง ม.อ. บริติซ เคานซิล และวานิตา รวมไปถึงเราได้รับความร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ม.หาดใหญ่ มทร.ศรีวิชัย และม.อ.วิทยาเขตปัตตานี เราตั้งใจอย่างมากที่อยากเห็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกลุ่มต่าง ๆ ที่เราจัดอบรมให้ในครั้งนื้ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในเรื่องการจักสานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและดูน่าสนใจ ด้านการตลาด ที่ยังไม่สามารถทำให้สินค้าของกลุ่มออกสู่ท้องตลาดได้อย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการผลิตที่ทำอย่างไรให้ทันต่อความต้องการของตลาด อาจจะเพราะชาวบ้านที่มาร่วมกันทำอาจจะคิดทำแค่เป็นอาชีพเสริมเท่านั้น ซี่งปัญหาต่าง ๆเหล่านี้ เราจะมาช่วยกันแก้ การมาครั้งนี้ของเรานอกจากจะมาอบรมทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวแล้ว ก็ถือโอกาสร่วมพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ ด้วยว่ากลุ่มอยากได้อะไร อยากได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแน่นอนผลสำเร็จที่ได้จะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วย”

     โครงการ Crafting Futures : Wanita เป็นโครงการความร่วมมือ 2 ปี (2560-2562) ระหว่างบริติซ เคานซิล (ประเทศไทย) สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ และเครือข่ายวานีตา ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การอบรมที่ปรึกษาชุมชน 2.การลงพื้นที่ทำงานกับชุมชน 3.การแสดงผลงาน โดยมีวิทยากรจากองค์กร Applied Arts Scotland สหราชอาณาจักร และนักออกแบบชาวไทย ทำงานร่วมกับบุคลากรในเครือรข่ายของ Innovation Hub ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ประสานงานเครือข่ายวานีตา เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของช่างฝีมือจักสานสตรีในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี กลุ่มย่านลิเภา อ.ศรีสาคร กลุ่มปาหนันปูลากาป๊ะ อ.เมือง จ.นราธิวาส และกลุ่มกระจูดโคกพะยอม อ.เมือง จ.นราธิวาส ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและการผสมผสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในงานหัตถกรรม รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจและความยั่งยืนของกระบวนการผลิต

 • wanita-feb-10
 • wanita-feb-11
 • wanita-feb-12
 • wanita-feb-13
 • wanita-feb-14
 • wanita-feb-15
 • wanita-feb-16
 • wanita-feb-17
 • wanita-feb-18
 • wanita-feb-19
 • wanita-feb-2
 • wanita-feb-20
 • wanita-feb-21
 • wanita-feb-22
 • wanita-feb-23
 • wanita-feb-24
 • wanita-feb-25
 • wanita-feb-26
 • wanita-feb-27
 • wanita-feb-28
 • wanita-feb-29
 • wanita-feb-3
 • wanita-feb-30
 • wanita-feb-4
 • wanita-feb-5
 • wanita-feb-6
 • wanita-feb-7
 • wanita-feb-8
 • wanita-feb-9

ภาพ/ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.