header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

writetofund 9

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ม.อ. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานเสวนา “เขียนอย่างไรให้ได้ทุน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายแผนและบริหาร สำนักวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยจะได้นำความรู้ที่ได้จากเวทีไปเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เข้มข้นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์นักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วม

 

 • writetofund-1
 • writetofund-10
 • writetofund-11
 • writetofund-12
 • writetofund-2
 • writetofund-3
 • writetofund-4
 • writetofund-5
 • writetofund-6
 • writetofund-7
 • writetofund-8


ข่าว : กรกมล ขุนเพชร

นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.