header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

MOUPSUKSI-21.jpg

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เค เอส ไอ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายซุ่ยไฮ้ แซ่เอง ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ลงนาม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบัณฑิตา ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 2 (LRC2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

     การลงนามข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยมี รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เข้าร่วมกิจกรรม และหารือถึงแนวทางในการพัฒนาผลงานวิจัยโดยเฉพาะผลงานวิจัยด้านยางพารา ที่กำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเอาผลงานวิจัยที่ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ ทดลองจากนักวิจัย ไปสู่การผลิตและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการนำน้ำยางดิบไปแปรรูปให้เกิดประโยชน์อย่างหลากหลาย และนำไปสู่การแก้ปัญหาราคายางให้ชาวเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคใต้ และได้มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารามาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการริเริ่มนำผลงานวิจัย ไปสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งการสร้างความร่วมมือกับ บริษัท เค เอส ไอ โกลบอล (ประเทศไทย) ที่ผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในครั้งนี้ เป็นเสมือนโมเดลต้นแบบให้มหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ต่อไป

     หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัทฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง เพื่อดูความพร้อมด้านการทำงานวิจัย และชมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

 • MOUPSUKSI-1
 • MOUPSUKSI-10
 • MOUPSUKSI-11
 • MOUPSUKSI-12
 • MOUPSUKSI-13
 • MOUPSUKSI-14
 • MOUPSUKSI-15
 • MOUPSUKSI-16
 • MOUPSUKSI-17
 • MOUPSUKSI-18
 • MOUPSUKSI-19
 • MOUPSUKSI-2
 • MOUPSUKSI-20
 • MOUPSUKSI-22
 • MOUPSUKSI-23
 • MOUPSUKSI-24
 • MOUPSUKSI-25
 • MOUPSUKSI-26
 • MOUPSUKSI-27
 • MOUPSUKSI-28
 • MOUPSUKSI-29
 • MOUPSUKSI-3
 • MOUPSUKSI-30
 • MOUPSUKSI-31
 • MOUPSUKSI-32
 • MOUPSUKSI-33
 • MOUPSUKSI-34
 • MOUPSUKSI-35
 • MOUPSUKSI-36
 • MOUPSUKSI-37
 • MOUPSUKSI-38
 • MOUPSUKSI-39
 • MOUPSUKSI-4
 • MOUPSUKSI-40
 • MOUPSUKSI-41
 • MOUPSUKSI-42
 • MOUPSUKSI-43
 • MOUPSUKSI-44
 • MOUPSUKSI-45
 • MOUPSUKSI-46
 • MOUPSUKSI-47
 • MOUPSUKSI-48
 • MOUPSUKSI-49
 • MOUPSUKSI-5
 • MOUPSUKSI-50
 • MOUPSUKSI-51
 • MOUPSUKSI-52
 • MOUPSUKSI-53
 • MOUPSUKSI-54
 • MOUPSUKSI-55
 • MOUPSUKSI-56
 • MOUPSUKSI-57
 • MOUPSUKSI-58
 • MOUPSUKSI-59
 • MOUPSUKSI-6
 • MOUPSUKSI-60
 • MOUPSUKSI-7
 • MOUPSUKSI-8
 • MOUPSUKSI-9

 

ภาพ/ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.