header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีกลุ่มเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

      1. งานวิจัยข้าว
      2. งานวิจัยมันสำปะหลัง
      3. งานวิจัยยางพารา
      4. งานวิจัยปาล์มน้ำมัน
      5. งานวิจัยอ้อย

    ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ