header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวข้อ ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ (แผนงาน) หลัก

  • ด้านเกษตรและอาหาร
  • ด้านสุขภาพการแพทย์
  • ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          ยุทธศาสตร์ (แผนงาน) รอง

  • SEA ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาหาร เกษตรในภาคใต้ ที่อาศัยความได้เปรียบเชิงพื้นที่ และความหลากหลายทางชีวภาพ
  • Tourism Attraction ในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่สามารถให้บริการการท่องเที่ยวและโรงแรม และสร้างเป็น medical hub  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่วิทยาเขตปัตตานี (Pattani Heritage)
  • Rubber ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
  • Halal เศรษฐกิจด้านฮาลาล ที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร  ท่องเที่ยวโรงแรม  การแพทย์และสุขภาพ
  • Future Earth เป็นการวิจัยชั้นแนวหน้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิต มนุษย์ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยอาจจะอาศัยเทคโนโลยี เช่น earth observation, space technology, simulation, computer model เข้ามาช่วยในการทำนายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งเพื่อที่จะทำให้เกิดความรู้ในการตั้งรับปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสร้างความรู้ที่จะลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งสู่สังคมยั่งยืน

          ประเด็นวิจัยอื่นๆ

       ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย โดยให้ความสำคัญจัดเรียงลำดับโครงการตามยุทธศาสตร์ (แผนงาน) การวิจัย หลักและรองตามลำดับ

     คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

     1. หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อยเป็นอาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีผู้ขอทุนเป็นพนักงาน และระยะเวลาของสัญญาจ้างไม่ครอบคลุมระยะเวลาของโครงการวิจัย ขอให้แนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยของส่วนงานต้นสังกัดด้วย

     2. หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าโครงการย่อยไม่เป็นผู้ติดค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และไม่ติดค้างการส่งผลงานวิจัย หรือ ผลผลิตของโครงการวิจัย/ทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย และ ทุนงบประมาณแผ่นดิน) และไม่ติดค้างรายงานวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

     3. ผู้รับทุนสามารถเสนอโครงการได้ไม่เกิน 3 โครงการในฐานะหัวหน้าโครงการเดี่ยว/โครงการย่อย

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.

โดยไม่จำกัดจำนวนนำเสนอโครงการวิจัย

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศมหาวิทยาลัย

     - แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยเสนอโครงการวิจัย

     - คู่มือการจัดทำคำของบประมาณฯ

     - หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณฯ

     - การสาธิตขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณฯ

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.