header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ โดยมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน และเชิงนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2563 - 2565

     ในการนี้ วช. กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และมีความประสงค์รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

NRIISFund 06Jul 8

       แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

       โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ใน 4 แผนงานหลัก ที่เป็นไปตามขั้นบันไดอาชีพนักวิจัย ดังนี้

     1. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประกอบด้วย
       1) ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
       2) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
       3) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

     2. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประกอบด้วย
       1) ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
       2) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม

     3. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ประกอบด้วย
       1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
       2) ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

     4. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส ประกอบด้วย
       1) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
       2) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

 more details

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม 2564

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 18.00 น.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65

- ขอบเขตการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

- ขอบเขตการสนับสนุนทุน พวอ.

- ขอบเขตการสนับสนุนทุน คปก. รุ่น 24

- ขอบเขตการสนับสนุนทุนเส้นทางอาชีพรุ่นใหม่

- ขอบเขตการสนับสนุนทุนอัจฉริยภาพรุ่นใหม่

- ขอบเขตการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

- ขอบเขตการสนับสนุนทุนอัจฉริยภาพรุ่นกลาง

- ขอบเขตการสนับสนุนทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย

- ขอบเขตการสนับสนุนทุน ศ.วิจัยดีเด่น

- เล่มกรอบการวิจัย ปี 65

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.