header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ

 

     กรอบการวิจัยและประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ

     โจทย์

     1) การใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ / เสริมและยกระดับศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ผ่านการสร้างLearning and Innovation platform

     2) ถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติจริงโดยการสร้างนวัตกรชาวบ้านที่มีทักษะการรับและปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบท ถ่ายทอดความรู้ไปสู้ผู้อื่นได้ รวมทั้งจัดการความรู้ไปแก้ไขปัญหาสำคัญในชุมชนได้อย่างยั่งยืน     

     เป้าหมาย

     - 500 ตำบล

     - นวัตกรชาวบ้าน 1,000 คน/ปี

     - รูปธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     คำอธิบาย

     กรอบวิจัยเรื่อง ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยกลไกการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล แล้วสร้าง ตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation platform) ของชุมชนผ่านการสร้างนวัตกรชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้กลไกพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมระดับชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนตนเองได้อย่างแม่นยำ รวมถึงมีการยอมรับ ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

 

     กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่

     พื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ โดยใน 1 ตำบลเป้าหมายสามารถเลือกชุมชนเป้าหมายอย่างน้อย 1 ชุมชน (หมู่บ้าน) ทั้งนี้ต้องกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 10 ตำบลต่อ 1 ชุดโครงการวิจัย

 

     คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้เสนอขอรับทุน 

     1) ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิจัยอิสระ ที่สนใจ

     2) สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานต้นสังกัดหัวหน้าโครงการ จะต้องมีที่ตั้งหรือพื้นที่บริการอยู่ในจังหวัดเป้าหมายของการดำเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น

     3) กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

 

     การยื่นข้อเสนอ เปิดรับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.) ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)

     หมายเหตุ
     - สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. และทาง บพท. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

     - หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในเวลาที่กำหนดและหากพ้นกำหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ

BPT13 24

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

   -คู่มือนักวิจัย PMU A ( ธค 2563)

   -บพท. ประกาศทุน64 ชุมชนนวัตกรรม P13

   -แบบฟอร์มโครงการ ok (64)

   -แบบฟอร์มชุดโครงการ ok (64)

   -หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.