header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

AI-technic-fund2564.jpg

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30

 

     หมายเหตุ :

       – สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 และทาง บพค. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการรับรองจากมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น)

       – สำหรับนักวิจัยที่เคยส่งข้อเสนอโครงการ concept proposal ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-6 นั้น ขอให้ศึกษารายละเอียดของประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของแต่ละแผนงาน ที่ บพค. จะเปิดรับในช่วงเวลาต่างๆ และ บพค. จะรับข้อเสนอโครงการแบบ full proposal ในระบบ NRIIS เท่านั้น

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
       – ประกาศโจทย์รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการดาวน์โหลด
       – แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ดาวน์โหลด
       – คู่มือการคำนวณงบประมาณดาวน์โหลด
       – หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ดาวน์โหลด

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.