header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
RDO.png
     สำนักวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ "ทุนวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่" ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
     1. กรอบแนวคิด การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนจำนวนมาก และการพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตอย่างสมดุล โดยใช้กระบวนการวิจัยที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาพื้นที่ จนเกิดเป็นกลไกการพัฒนา เกิดผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ/กระบวนการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
 
     2. ขอบเขตการดำเนินงาน
2.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ : พื้นที่ทำวิจัย เป็นพื้นที่ในจังหวัดสงขลา เท่านั้น
2.2 กรอบโจทย์วิจัย : โจทย์วิจัยต้องสอดคล้องกับการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ/กระบวนการ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโมเดลการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน Value-chain สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ/กระบวนการ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและหรือมีผลกระทบทางสังคมสูง เช่น ข้าว กล้วย โทะ เป็นต้น
 
      3. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
3.1 ลักษณะข้อเสนอโครงการ
     - มีประเด็นวิจัยตามกรอบโจทย์วิจัยที่กำหนด
     - เป็นชุดโครงการที่สอดคล้องกับความจำเป็น/ความต้องการหรือปัญหาของชุมชนในพื้นที่ โดยมีแบบบันทึกข้อมูลชุมชนเป้าหมาย เป็นหลักฐานยืนยัน
     - เป็นชุดโครงการที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาศาสตร์ และบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงระบบ
     - TRL เริ่มต้นตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
     - มีตัวแทนผู้นำ/แกนนำชุมชน/ตัวแทนผู้ใช้ประโยชน์ร่วมดำเนินงานและลงทุน (ควรมี in-cash ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป หรือมี in-cash+in-kind ตั้งแต่ 25% ขึ้นไป) โดยระบุชื่อเป็นผู้ร่วมโครงการด้วย
     - มีกลไกในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ และหรือ ขยายผลที่ชัดเจน
     - เป็นโครงการที่เน้นการดำเนินงานบนหลักการพื้นฐาน 4 ประการของสถาบันคลังสมองแห่งชาติ คือ
          (1) ร่วมคิดร่วมทำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน
          (2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
          (3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำไปสู่หรือเกิดผลงานวิชาการ
          (4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
     - ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1 ปี นับจากวันลงนามในสัญญา
     - เป็นการดำเนินงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน แต่สามารถบูรณาการหรือต่อยอด โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
     - เป็นอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
     - ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือผลผลิตของโครงการวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
     - ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อ / ลาฝึกอบรม หรือ อื่น ๆ ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
     - มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เสนอขอทุน
3.3 งบประมาณสนับสนุนโครงการ : กรอบงบประมาณสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อชุดโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย และตัวชี้วัดของชุดโครงการวิจัย
 
      4. การจัดทำข้อเสนอโครงการ
4.1 Download ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อศึกษาเงื่อนไขการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
4.2 Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ 
4.3 จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มในข้อ 4.2 (โดยกำหนดให้ใช้ตัวอักษร THSarabunPSK ขนาด 16) 
 
      5. การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
5.1 กรอกข้อมูลโครงการวิจัย พร้อม upload ข้อเสนอโครงการในระบบ PSU Research Project Management (PRPM) ที่ http://prpm.psu.ac.th
5.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการ ฉบับเอกสาร จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
          (1) ข้อเสนอโครงการ พร้อมแบบบันทึกข้อมูลชุมชนเป้าหมาย
          (2) สำเนาเอกสารการยื่นขอหนังสือรับรองมาตรฐานการวิจัยจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (กรณีโครงการวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย) เช่น การวิจัยในสัตว์ทดลอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ การใช้พันธุ์พืช เป็นต้น
          (3) หลักฐานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อเสนอโครงการโดยใช้โปรแกรม Turnitin
          (4) เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่เสนอขอรับทุน เพื่อประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการจำนวน 4 คน (เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ไม่ควรมี สังกัดคณะ/ส่วนงานเดียวกับผู้เสนอขอรับทุน หากจำเป็นต้องมีสังกัดคณะ/ส่วนงานเดียวกัน ต้องไม่สังกัดสาขาวิชาเดียวกัน) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิ
          (5) จัดส่งข้อเสนอโครงการ โดยมีหนังสือนำส่งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคณะ/ส่วนงาน เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ส่ง ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (โทรศัพท์ 074-282922 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ภายในวันที่ 4 มกราคม 2564
 
       6. ปฏิทินการดำเนินงาน 
4 ธันวาคม 2563 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
4 มกราคม 2564 กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการ
26 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลการพิจารณา/แจ้งปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ
31 มีนาคม 2564 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไข
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อัญชลี ทองช่วย งานทุนวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ โทร. 0-7428-2922 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศรับข้อเสนอโครงการ click.gif
- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) click.gif
- เกณฑ์และอัตราการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย click.gif