header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

FoodFundsiminar

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญติดตามชมเทปบันทึกภาพการเสวนาเรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหารของไทย กับภัยโควิด19" เมื่อประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นครัวของโลก จะมีทิศทางและแผนรับมือทางด้านอาหารสำหรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน อย่างไร? โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรฯ และ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ซึ่งท่านจะได้รับทราบแนวทางและกรอบที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนงานวิจัยที่กำลังจะประกาศในเดือนกรกฏาคม 2563 นี้อีกด้วย