header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อเตรียมตัวในการจัดทำ Full Proposal ต่อไป โดยใน Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม Program ที่ 8 สังคมสูงวัย ได้เปิดรับข้อเสนอแล้ว

P2Program8 poster

ผู้สนใจขอให้ Download แบบฟอร์มส่งข้อเสนอ และ click เพื่อส่งออนไลน์

เปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 นี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

1.คุณจุติญา พูลสุข โทร.074-28-6474

2.Program Manager : ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา โทร.074-28-6404