header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

mhesi-logo.png

     ด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้

       1. หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัยต้องกำหนดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

       2. ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ บริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้

          1) กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)

        - อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

        - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

        - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

        - อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

        - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

          2) กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)

               - อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

               - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

               - อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

               - อุตสาหกรรมดิจิตอล

               - อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

       3. มูลค่าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท โดยภาครัฐสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 70 และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ คิดเป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 210,000 บาท และภาคเอกชน 90,000 บาท และหากโครงการมีความจำเป็นต้องของบประมาณเกินจากวงเงินที่กำหนด ขอให้ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

       4. โครงการวิจัยต้องมีบุคลากรหรือนักวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ

       5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน

       6. รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR

       ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563

 

Download TOR และ แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.