header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

mhesi-logo.png 

      สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่ทศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและโจทย์ความต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของกองทัพ จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 

     ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 15 ชุด มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563

       Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

       1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ download-icon.png

       2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย download-icon.png

 

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.