header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version
RDO-logo.png
     สำนักวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ "ทุนวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     1.กรอบแนวคิด การพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตอย่างสมดุล และสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนจำนวนมากในสังคมรวมถึงระดับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
     2.ขอบเขตการดำเนินงาน
2.1 ขอบเขตเชิงพื้นที่ พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตต่าง ๆ ได้แก่
     1) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
     2) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
     3) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
     4) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     5) ควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
2.2 กรอบโจทย์วิจัย โจทย์วิจัยต้องสอดคล้องกับ 4 ประเด็นต่อไปนี้
     1) การยกระดับรายได้หรือลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
     2) การบริหารจัดการขยะ
     3) การบริหารจัดการน้ำ
     4) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
      3.หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุน
3.1 ลักษณะข้อเสนอโครงการ 
      - เป็นชุดโครงการที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้ามวิทยาเขต (อย่างน้อย 2 วิทยาเขต)
      - ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี นักวิจัยต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน
      - เป็นการดำเนินการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน แต่สามารถดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร
      - เป็นโครงการที่มีความร่วมมือและการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ จากภาคีผู้ใช้งานในระดับพื้นที่ 
3.2 คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
      - เป็นอาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      - ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาแล้ว
3.3 งบประมาณสนับสนุนโครงการ 
      - กรอบงบประมาณสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อชุดโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย และตัวชี้วัดของชุดโครงการวิจัย 
      - ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการที่เข้าสู่กระบวนการของสำนักวิจัยและพัฒนาเท่านั้น
       4.การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน          
4.1 ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) 
4.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ โดยมีหนังสือนำส่งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคณะ/หน่วยงาน จำนวน 5 ชุด เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา (ส่ง ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม) สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (โทรศัพท์ 074-282922 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2563
       5.ปฏิทินการดำเนินงาน 
25 ธันวาคม 2562 ประกาศรับข้อเสนอโครงการ
24 มกราคม 2563 กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการ
11 กุมภาพันธ์ 2563 จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ (นักวิจัยนำเสนอ/คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ)
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลการพิจารณา/แจ้งปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ
10 มีนาคม 2563 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไข 
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ น.ส.อัญชลี ทองช่วย งานม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง โทร. 0-7428-2922 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศรับข้อเสนอโครงการ click.gif
- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) click.gif