พิมพ์

edofund2563

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีกรอบการสนับสนุน ดังนี้

      1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงการพื้นฐานดานเทคโนโลยี และดิจิทัล ประสิทธิภาพสูงรองรับการสนับสนุนทุน ดังนี้

            - การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

            - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษา

      1.2 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

           - การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

           - การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลพิเศษ

           - การจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

           - การจัดการศึกษาสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ/พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

           - การจัดการศึกษาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

           - การผลิตและพัฒนาครู

      1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการศึกษา

           - การวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการศึกษา

           - การสร้างนวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการศึกษา

      1.4 พัฒนาการบริการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

           - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการศึกษาเข้ากับฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ

           - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล

           - ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษา ในระดับภูมิภาคและจังหวัด

      ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อมซีดีบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DOWNLOAD เอกสารเพิ่มเติม CLICK

 

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 1825