header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 

               สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เพื่อสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับข้อเสนอฯ และสมัครผ่านทาง irn.trf.or.th ได้ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
เพื่อสนองตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557