header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PMU NRMS64 banner

 

      ตามที่ สกสว. จะสนับสนุนทุนงบประมาณแผ่นดินด้าน ววน. จากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) ทั้ง 7 หน่วยงาน คือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) , สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) , หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) , หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นั้น

     ขณะนี้หน่วยบริหารและจัดการทุนทั้ง 7 PMU ได้ประกาศรับทุนแล้ว หากสนใจโปรดยื่นข้อเสนอ (Concept Proposal) ในระบบ NRMS ตามรายละเอียดที่แต่ละ PMU กำหนด เพื่อแต่ละ PMU จะได้พิจารณา concept ตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

 

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS click.gif

Download คู่มือการยื่นข้อเสนอ CLICK

ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.

โดยเสนอผ่านระบบเท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสาร (Hard Copy)

เพื่อให้มหาวิทยาลัยยืนยันในระบบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

หมายเหตุ

1.นักวิจัยที่สามารถส่งข้อเสนอได้ มีดังนี้

   - หัวหน้าโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ ที่เสนอขอในปี 2563 และแผนงานวิจัยได้รับการพิจารณาระดับ 1-3 ดาว (3 ดาว เฉพาะโครงการใหม่ และโครงการต่อเนื่องที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะ)

   - หัวหน้าโครงการวิจัยที่เสนอ Project Idea ด้านการวิจัย 10 ประเด็น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่กองแผนงานแล้ว

   - หัวหน้าโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการ ที่เสนอขอในปี 2563 และแผนงานวิจัยได้รับการพิจารณาระดับ 4-5 ดาว (กรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ววน. ในรอบ Re-submit ซึ่งจะทราบผลในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

   - นักวิจัยทั่วไปที่สนใจเสนอขอทุนจากงบประมาณแผ่นดินปี 2564

 2.ดูรายละเอียดในเบื้องต้นของแต่ละโปรแกรมได้จากยุทธศาสตร์และแผน ววน.ปี 63-65 (กรณีที่ PMU ยังไม่ประกาศทุนแต่อาจมีการเปลี่ยนเมื่อ PMU ประกาศรับทุน)

 PMU NRMS64 7PMU

PMU NRMS64 message

PMU NRMS64 timeline

 

       เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565

2..แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)

3.(ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565

4.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) บพข. / บพค. / บพท. / สวก. / สวรส. / วช. / NIA

5.Slide ประกอบการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (PMU) โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อํานวยการด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สกสว. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

      สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ 

1.นางสาวจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร. 0-7428-6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.นางสาวกรวิการ์ ดำมุณี โทร. 0-7428-6951 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.