header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

tmtefund.png

     สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการสถาบันอุดมศึกษาร่วมภาคเอกชน พัฒนาการศึกษา การวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดำเนินการโครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปใช้ประโยชน์และสู่เชิงพาณิชย์ และสนับสนุนทุนด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตามระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ขั้นตอนของการตรวจสอบความต้องการของตลาดจนถึงการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.ลักษณะของโครงการ ต้องเป็นโครงการที่เป็นผลงานที่เกิดจาก Medical Technology ที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการ เช่น วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การค้นหาและวินิจฉัย การเยียวยา และ การฟื้นฟู เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย และการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาสุขภาพ/คุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้น

     - นวัตกรรมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

     - นวัตกรรมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ลดการนำเข้า และการพึ่งพาตัวเองของประเทศ 

     - เป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในระดับโลก

     - โครงการที่มีแนวโน้มผลิตสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดภายใน 3-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.เงื่อนไขการสนับสนุน 

     - โจทย์/หัวข้อวิจัยต้องเป็นความต้องการของผู้ใช้ (Demand pull) โดยมีเป้าหมายการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ และมีแผนธุรกิจ (Business Model) ที่ชัดเจน

     - ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะต้องผ่านการทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of concept) มาก่อน

     - ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะพัฒนามีศักยภาพ มีโอกาสขยายผล รวมถึงสร้างผลกระทบ (impact) ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างและมีมูลค่าสูง

     - องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะพัฒนามีความเป็นไปได้ โอกาสสำเร็จในการพัฒนา รวมถึงการออกสู่ตลาด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ขนาดและการเติบโตของตลาด ความสามารถในการแข่งขัน ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ/ผู้ใช้ในโครงการวิจัย เป็นต้น

     - ผลงานที่ขอรับทุนมีแนวทางในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และสามารถเจรจาในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน 

ทั้งนี้ กลุ่มหน่วยงานให้ทุนวิจัยต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามเกณฑ์ของแต่ละแหล่งทุน

 

3.รูปแบบการสนับสนุน เป็นทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant/Fund) ดังนี้

    - เพื่อทำ market validation วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (ไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

    - เพื่อปรับปรุงต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 80% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ

    - เพื่อทดสอบต้นแบบ วงเงินตามความเหมาะสม แต่ไม่เกิน 80% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ Product testing , Pre-Clinical , Clinical Trials และ Manufactural Standard

    - เพื่อทดสอบตลาด ค่าที่ปรึกษาด้านการตลาด วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท (ไม่เกิน 90% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

    - เพื่อพัฒนาด้านการตลาด วงเงินไม่เกิน 0.8 ล้านบาท (ไม่เกิน 75% ของมูลค่าโครงการที่ได้รับอนุมัติ)

    - ข้อเสนอโครงการจะต้องมีแผนงานครอบคลุมขั้นตอนข้างต้น (ข้อที่ 1 – 5) แต่วงเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแหล่งทุนในแต่ละขั้นตอน

    - หมวดค่าใช้จ่ายที่อยู่ในข่ายสนับสนุน ขึ้นกับประเภทของกิจกรรมในการสนับสนุน และเกณฑ์ของแต่ละแหล่งทุน

 

4.คุณสมบัติของผู้เสนอขอโครงการ

    - ผู้เสนอขอโครงการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% หรือ นักวิจัย (ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้) หรือเป็นนักวิจัยที่จับคู่กับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตามกฎหมายไทย และมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% (ต้องมีการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ หรือมีความร่วมมืออื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจัย

    - ทุนจดทะเบียนร่วมไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือมูลค่าบริษัทไม่เกิน 200 ล้านบาท

 

5.การพิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE Fund) โดยพิจารณาจากลักษณะของโครงการ และเงื่อนไขการสนับสนุน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในเชิงวิชาการและเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

     ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งโครงการผ่านระบบออนไลน์ที่ click.gif ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และโปรดสำเนาแจ้งมายังสำนักวิจัยและพัฒนาเพื่อทราบต่อไปด้วย 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.