header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

logo-nrct-new2019.png

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (The National Research Council of Thailand, NRCT) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดย วช. และ CASS จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และให้นักวิจัยจีนเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย

     ผู้สนใจขอให้ส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 16 ชุด

ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง CLICK

 

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.