header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

RDO logo

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหลักแผนงานด้านการท่องเที่ยว จากที่ประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการจัดการนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเด็นด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยสำหรับยื่นขอรับทุนในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้สังเคราะห์และกำหนดประเด็นดังนี้

 

       1.ด้านการท่องเที่ยวเขตพื้นที่อุทยานธรณีโลก จังหวัดสตูล

       2.ด้านการท่องเที่ยวเขตพื้นที่ย่านเมืองเก่าสู่มรดกโลกจังหวัดสงขลาและจังหวัดภูเก็ต

       3.ด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ในผืนป่าฮาลา-บาลา จังหวัดยะลา

 

     ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ ขอให้จัดส่งไฟล์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย/โครงการเดี่ยว มาที่สำนักวิจัยและพัฒนา E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.

 

Download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.