header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

logo-nrct-new2019.png

       ด้วย วช. ได้จัดทำประกาศ ฯ 4 ฉบับ เพื่อขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นักบริหารงานวิจัยผู้สนใจที่เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่มีคุณสมบัติ (ดังข้อ 3 ข้อ 5 หรือ ข้อ 6 ของประกาศ ฯ แต่ละฉบับ) ให้ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 ใน 4 มิติ ได้แก่

       มิติที่ 1 การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 2 ประเด็น ดังนี้

             1.1 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

             1.2 ด้านการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

       มิติที่ 2 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy) มีกรอบการพิจารณา 2 ด้าน ดังนี้

             2.1 ด้านพลังงาน

             2.2 ด้านสิ่งแวดล้อม

       มิติที่ 3 การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ จะให้การสนับสนุนงบประมาณแก่ข้อเสนอที่สอดคล้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริ ใน 2 ด้าน ดังนี้

             3.1 การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม

             3.2 การพัฒนาเกษตรกรรม

       มิติที่ 4 การใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง จะให้การสนับสนุนแก่กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 3 ประเด็นด้านความมั่นคง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

             4.1 การจัดการความรู้การวิจัยให้มีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการพัฒนาระบบป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และมิติพื้นที่

             4.2 การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การผลิต พัฒนา และพึ่งพาตนเองในด้านวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทโธปกรณ์ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและนวัตกรรมด้านความมั่นคง

             4.3 การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

       ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในประกาศ ฯ แต่ละฉบับ ลงทะเบียนนักวิจัย ส่งข้อเสนอ และ/หรือ ดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ click.gif ซึ่งการส่งข้อเสนอต้องดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, (NRMS)) ทางเว็บไซต์ https://www.nrms.go.th/Login.aspx ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

 

แบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เพื่อใช้ร่างข้อเสนอฯ ทั้ง 4 มิติ ก่อนกรอกในระบบฯ)

ตัวอย่างการจัดทำรายละเอียดงบประมาณโครงการ

 

      กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

      - ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลย 0 2561 2445 ต่อ 607

      - ข้อมูลรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 515, 517-519, 524 

หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ คุณศศิธร คงทอง ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (ฝ่าย 4) สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. โทร. 0-7428-6965 ภายใน 6965