header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

logo-nrct-new2019.png

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอเพื่อรับการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมุ่งเน้นการขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่มีศักยภาพและยังทราบปัญหาสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่ อีกทั้ง ยังมีความพร้อมขององค์ความรู้จากผลงานวิจัยในพื้นที่ที่สามารถนำมาจัดการขยายผลเพื่อใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างมีศักยภาพ โดยใช้ฐานความรู้จากการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และสร้างความร่วมมือในการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมทุกเครือข่าย เพื่อนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ความรู้การวิจัยไปถ่ายทอดขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างกว้างขวางและเป็นรูปธรรม

     ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นี้ที่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125 502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 และ สอบถามเพิ่มเติมที่ : คุณเสาวภา คำมิสา โทร 0-7420-0341 / 084-6327888

 

ประกาศจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย CLICK