header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

nrms-logo.png 

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้ 

       1.ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

         โดยพิจารณาจากการสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน จึงขอเชิญคณะต่างๆ / วิทยาเขต เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศทุนเมธีวิจัยอาวุโส มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อจะเสนอชื่อในนามมหาวิทยาลัยต่อไป หลังจากนั้น วช.จะเชิญให้เขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็มเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนทำสัญญารับทุนต่อไป

       2.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

       3.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

       4.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

       5.ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 

     ทุนวิจัยลำดับที่ 2-5 ผู้สนใจโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด มายังสำนักวิจัยฯ เพื่อจัดทำหนังสือนำส่งให้นักวิจัย
และนักวิจัยจะได้จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางระบบออนไลน์ต่อไป ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

Download แบบฟอร์มและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.