header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

0601-JSPS-logo.jpg

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ 

     ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY 2019) ภายใต้ขอบเขตการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา ใน 3 ประเภทคือ

     1.ระยะยาว : ระยะเวลา 2 - 10 เดือน ปิดรับสมัคร เดือนกันยายน

     2.ระยะสั้น : ระยะเวลา 14 - 60 วัน ปิดรับสมัคร เดือนกันยายน

     3.ระยะสั้น S : ระยะเวลา 7 - 30 วัน ปิดรับสมัคร เดือนพฤษภาคม

 

     รายละเอียดการสมัคร : https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/

     รายละเอียดเอกสาร : https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/brochure.html