header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

NRCT-NRF.png

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ - เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

 

       ลักษณะทุน
1. เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จำนนวนไม่เกิน 3 ทุน
2. เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 30 วัน และผู้รับทุนต้องอยู่ทำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลี ให้ครบ 30 วัน
3. เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือ เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
4. เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยชาวเกาหลี (host) ซึ่งเป็นผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเอง

 

       สาขาวิชาที่รับสมัคร 

ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 

       คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
3. เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี
6. มีความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการและขอบเขตการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน ซึ่งจะสามารถนำความรู้และประสบการที่ได้จากการทำวิจัยตามที่ได้รับทุนมาใช้ประโยชน์ได้
7. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตามกำหนดสัญญารับทุนของ วช.
8. ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น

     

     การสมัครรับทุนตามประกาศนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัครหรือภายหลังที่ได้มีการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร โดยผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 13 ชุด พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล (MS word) จำนวน 1 แผ่น มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

DOWNLOAD รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน