header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Logo-arda.png

     ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเงินอุดหนุน การวิจัยมุ่งเป้าตอบความสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 7 กลุ่มเรื่อง

       1) ข้าว

       2) ปาล์มน้ำมัน

       3) อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

       4) สมุนไพรไทย

       5) พืชสวน/พืชไร่

       6) สัตว์เศรษฐกิจ 

       7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

     มีกำหนดจะเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย กับ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาอรรถกระวีสุนทร ชั้น 7 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     สำนักวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญชวนนักวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับทุน จัดเตรียมข้อเสนอโครงการ และเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับทีม สวก. ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบ และแจ้งชื่อเข้าร่วมทาง  E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958

 

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศทุน

     - กรอบมุ่งเป้าปี 2562

     - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ