header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

CR.jpg

     ด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเงื่อนไข/ข้อกำหนดที่สำคัญของทุน ดังนี้

     หัวข้อ หรือประเด็นปัญหาที่เป็นโจทย์วิจัยของโครงการวิจัย : ต้องกำหนดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

     ประเภทของภาคการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ บริการตามแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ดังนี้

       1. กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)

           - อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

           - อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

           - อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

           - อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

           - อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

       2.กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 

           - อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

           - อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

           - อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

           - อุตสาหกรรมดิจิตอล

           - อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

     มูลค่าโครงการ งบประมาณที่เสนอขอ : โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท โดยภาครัฐสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 70 และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ คิดเป็นงบจาก สกอ. ไม่เกิน 350,000 บาท และภาคเอกชน 150,000 บาท และหากโครงการมีความจำเป็นต้องของบประมาณเกินจากวงเงินที่กำหนด ขอให้ภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

     ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : ผู้รับทุนต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญารับทุน

     รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อกำหนดใน TOR

 

สำหรับผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word และ PDF) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ข้อกำหนดโครงการ TOR

2.แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

3.หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการภาคเอกชน

4.รายละเอียดของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ข้อมูล)

5.รายละเอียดของภาคเอกชนที่ร่วมโครงการ