header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

TRF_Logo.png

     ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครข้อเสนอวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอก สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

TRF-fund-platform.jpg

     เงื่อนไขของโครงการวิจัย

       1.เป็นโครงการวิจัยในลักษณะแผนงานวิจัยที่ประกอบด้วยโครงการย่อยมากกว่า 2 โครงการขึ้นไปหรือโครงการเดี่ยว

       2.ต้องมีการบูรณาการนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 มหาวิทยาลัย

       3.ต้องเป็นโจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของภาคเอกชน (Demand-driven) และเป็นเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในเชิงการตลาดอย่างชัดเจน โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 รายในโครงการ หรือมีการร่วมสนับสนุนในนามของสมาคมที่จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงให้เห็นว่าเป็นความต้องการจากสมาชิกของสมาคมนั้นๆ โดยสมาคมต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัยตามเกณฑ์ที่กำหนด

       4.ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี

       5.ผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบ Open Innovation ที่ภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนจะสามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งหากมีโครงการวิจัยต่อยอดจาก Platform Technology นี้ที่เป็นโจทย์วิจัยเฉพาะราย (specific) ของแต่ละบริษัท ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. จะพิจารณาจัดสรรทุนให้เป็นลำดับต้น

     โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) จำนวน 2 ชุด มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม CLICK!!!