header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ทุนวิจัย
โครงการวิจัยที่ระยะเวลาการวิจัยสิ้นสุดแล้วและไม่ได้ขออนุมัติขยายเวลา จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

จะมีผลกับการใช้จ่ายเงินของโครงการเนื่องจากใบเสร็จรับเงินที่เกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาสิ้นสุดแล้ว จะไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานค่าใช้จ่ายของโครงการได้ และหากมีการตรวจสอบนักวิจัยอาจจะต้องคืนเงิน

 

Back to top
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ ต้องดำเนินการจ้างผ่านมหาวิทยาลัยหรือไม่

คณะ/หน่วยงาน สามารถดำเนินการจัดจ้างได้เอง

Back to top
การจัดชื้อวัสดุในโครงการวิจัย ต้องขออนุมัติจัดชื้อหรือไม่

ต้องขออนุมัติจัดชื้อจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้รับทุน ตามรายการที่ได้รับอนุมัติในโครงการ

Back to top
การจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีที่เงินที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอหรือจัดซื้อแล้วมีเงินเหลือจ่าย สามารถเบิกจ่ายหรือมีแนวทางการใช้จ่ายเงินอย่างไร

- กรณีเงินไม่พอ สามารถใช้งบประมาณหมวดอื่น ๆ (เป็นงบในส่วนที่เบิกจ่ายให้นักวิจัยไป แล้วมาสมทบแล้วจัดซื้อตามระเบียบ กรณีเปลี่ยนแปลงรายงานครุภัณฑ์ ต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

- กรณีเงินเหลือหรือไม่จัดซื้อ มหาวิทยาลัยจะคืนคลังแผ่นดิน

Back to top
ทุนวิจัยที่คณะ/หน่วยงานร่วมสนับสนุนงบประมาณ (Matching fund) มีประเภทใดบ้าง

มี 3 ประเภทคือ

1. ทุนประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ

2. ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างวิทยาเขต

3. ทุนดรุณาจารย์

Back to top
การส่งรายงานการวิจัยต้องจัดส่งกี่ชุด

แต่ละประเภทของทุนมีข้อกำหนดเรื่องการส่งรายงานที่แตกต่างกัน สามารถดูรายละเอียดได้ในประกาศรับข้อเสนอทุนหรือที่ เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา

Back to top
การขอถัวจ่ายงบประมาณในโครงการวิจัย มีเงื่อนไขในการขอถัวจ่ายอย่างไรบ้าง

สามารถถัวจ่ายระหว่างหมวดได้ไม่เกิน 20 %  ของหมวดที่ต้องการเพิ่ม หากเกินเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

Back to top
การจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการวิจัย ต้องดำเนินการอย่างไร

จัดซื้อตามระเบียบพัสดุฯหรือตามระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานผู้ให้ทุน โดยผ่านคณะ/หน่วยงานต้นสังกัด และขอให้คณะ/หน่วยงาน จัดส่งเอกสารการจัดซื้อทัังหมดถึงสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งต่อให้กองคลังจ่ายเงินให้ร้านค้าต่อไป และขอให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดผู้รับทุนขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของ คณะ/หน่วยงาน หรือตามที่หน่วยงานผู้ให้ทุนกำหนด โดยใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP) สำหรับงบแผ่นดินด้วย

Back to top
อาจารย์ที่จะเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยที่จะขอรับทุนดรุณาจารย์จากมหาวิทยาลัย สามารถรับเป็นพี่เลี้ยงได้หลายโครงการหรือไม่

รับได้ไม่เกิน 1 โครงการ ยกเว้นสาขาที่หาพี่เลี้ยงยาก อนุโลมให้ได้ไม่เกิน 2 โครงการ

Back to top
จะตั้งงบค่าบริหารจัดการงานวิจัยอย่างไร

ให้ตั้งไว้ในโครงการที่เสนอขอทุนตั้งแต่งปี 2556 ในอัตราร้อยละ 10 ของงบประมาณรวมประจำปีใส่ไว้ในรายการค่าสาธารณูปโภค โดยไม่ต้องแจกแจงรายการ กรณีที่การดำเนินการวิจัยของโครงการต้องมีค่าใช้จ่ายในหมวดสาธารณูปโภคด้วย การตั้งงบประมาณหมวดนี้จึงต้องตั้งสูงกว่า 10% (10% แรกหักเป็นค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยและคณะ ส่วนที่เหลือเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวัลย์ โทร.6957

Back to top
นักวิจัยจะต้องจัดส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยให้ ม. หรือไม่

ให้ผู้รับทุนเก็บหลักฐานการใช้จ่ายไว้ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ส่วนระยะเวลาการเก็บขึ้นอยู่กับระเบียบการเงิน

Back to top
เมื่อระยะเวลาวิจัยโครงการสิ้นสุดแล้ว แต่ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นจะต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถขอขยายเวลาวิจัยได้อีก 1 ปีนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการหรือตามสัญญา โดยขยายได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน

Back to top
โครงการชุด สามารถตั้งค่าตอบแทนนักวิจัย/ผู้ประสานงานโครงการได้หรือไม่

ตั้งเป็นต่าตอบแทนได้ 2 รายการ สำหรับ

1. ผู้อำนวยการชุดโครงการ ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี/โครงการ

2. ผู้ประสานงานโครงการ ไม่เกิน 10,000 บาท/ปี/ชุดโครงการ

Back to top
โครงการชุด เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จแล้ว จะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบใด

เลือกจัดส่งได้แบบใดแบบหนึ่งจาก 2 แบบ คือ

1. รายงานรูปแบบเดิม

    - โครงการชุด ใช้แบบ PSU Grant_Report_2013(1.1)

    - โครงการย่อย ใช้แบบ PSU Grant_Report_2013(1.2)

2. รายงานรูปแบบใหม่

    - โครงการชุด ใช้แบบ PSU Grant_Report_2013(2.1)

    - โครงการย่อย ใช้แบบ PSU Grant_Report_2013(2.2)

Back to top
โครงการชุด จะตั้งค่าครุภัณฑ์ได้หรือไม่

ตั้งได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งชุดโครงการ

Back to top
จะส่งผลงานจากการวิจัยตามที่ Commit ไว้ในโครงการได้ถึงเมื่อไร

ต้องส่งผลงานภายใน 1 ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยตามสัญญารับทุน หรือ ภายใน 1 ปีหลังสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ขยายจากมหาวิทยาลัย

Back to top
โครงการเดี่ยว เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จแล้ว จะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบใด

เลือกจัดส่งได้แบบใดแบบหนึ่ง จาก 2 แบบ คือ

1. รายงานรูปแบบเดิม โดยใช้แบบ PSU Grant_Report_2013(1.2)

2. รายงานรูปแบบใหม่ โดยใช้แบบ PSU Grant_Report_2013(2.2)

Back to top
เป็นนักวิจัยใหม่ เพิ่งมาทำงาน ไม่ทราบว่าจะขอทุนวิจัยอะไรได้บ้าง

    เงินทุนวิจัยในส่วนที่ฝ่ายดำเนินการ (ฝ่าย2) สำนักวิจัยและพัฒนาดูแล มี 3 ประเภท คือ

1. ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททุนวิจัย และ ประเภทสนับสนุนนักวิจัย

2. ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

3. ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

    สำหรับ "บันไดการขอทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่" มีดังนี

Step 1 ทุนพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ใหม่

Step 2 ทุนพัฒนานักวิจัย/ทุนดรุณาจารย์

Step 3 ทุนทั่วไปและสิ่งประดิษฐ์/ทุนงบประมาณแผ่นดิน/ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการทำวิจัยร่วมระหว่างวิทยาเขต/ทุนโครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรม/ชุมชน/ทุนโครงงานของนักศึกษา/Posdoctoral/ทุนความร่วมมือกับต่างประเทศ/ทุนสนับสนุนกิจกรรมการวิจัย ณ ต่างประเทศ/ทุนวิจัยภายนอก

Step 4 ทุนเมธาจารย์/ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย/ทุนวิจัยภายนอก

Step 5 ทุนปราชญาจารย์/ทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ/ทุนวิจัยภายนอก

    โปรดศึกษารายละเอียดทุนแต่ละประเภทได้จาก เว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนา หัวข้อ ทุนวิจัย ---> ทุนวิจัยภายใน (กรณีขอทุนเงินรายได้/งบแผ่นดิน) ---> ทุนวิจัยภายนอก (กรณีขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย)

Back to top
การจัดตั้งเครือข่ายวิจัย
KPI การจัดตั้งเครือข่ายวิจัย ยืดหยุ่นได้หรือไม่

เครือข่ายวิจัยสามารถเจรจาต่อรอง KPI เป้าหมายกับมหาวิทยาลัยได้ โดย KPI ที่เครือข่ายคาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย สามารถชดเชยได้ด้วย KPI อื่นซึ่งเป็นผลงานประเภทเดียวกัน

Back to top
บุคลากรสายสนับสนุน จะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัยได้หรือไม่

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำวิจัย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัย

Back to top
นักวิจัยเกรงว่าจะเสียเวลาเพราะไม่แน่ใจว่าจะได้รับทุนหรือไม่ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาล่าช้า

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทุกสาขาการวิจัย กระบวนการพิจารณาที่อาจล่าช้าบ้าง เนื่องจากบางเครือข่ายวิจัยจำเป็นต้องแก้ไข/ปรับปรุงข้อเสนอโครงการจัดตั้ง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย โดยนักวิจัยสามารถติดตามผลการพิจารณาโครงการได้ทุกขั้นตอนได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-6952 

Back to top
เงื่อนไขที่ต้องเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเน้นวิจัยที่เชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรที่ยังไม่มีบัณฑิตศึกษาสามารถยกเว้นได้

Back to top
ขาดพี่เลี้ยงในการทำวิจัย

การรวมกลุ่มทำวิจัยจะได้ช่วยกันคิดดีกว่าทำคนเดียว

Back to top
การรายงาน KPI ผลงานตีพิมพ์และจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแห่งทุนภายนอกในรายงานผลการดำเนินการของเครือข่าย โดยให้คำนวณสัดส่วนผลงานตาม (%) รับผิดชอบของเครือข่าย มีวิธีอย่างไร

ให้นำ % รับผิดชอบ ไปคูณกับผลงานที่เกิดขึ้น เช่นตัวอย่างการรายงานผลงานตีพิมพ์  เมื่อรายงานรายละเอียดผลงานตีพิมพ์ 1 เรื่องเครือข่ายระบุว่ามีส่วนรับผิดชอบ 80% เท่ากับเครือข่ายจะมีผลงานจากงานตีพิมพ์ชิ้นนี้เพียง 0.8 เรือง คลิกดูตัวอย่าง

Back to top
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในรายงานผลการดำเนินการของเครือข่ายวิจัย

1. เครือข่ายวิจัยระบุรายชื่อบุคลากรในหน่วยวิจัยไม่ครบตาม MOU มีบุคลากรเดิมที่ลาออก หรือเพิ่มเติมเข้ามาโดยไม่ได้ขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย
2. เครือข่ายวิจัยระบุเป้าหมายไม่ตรงกับ Proposal ที่ได้รับอนุมัติ
3. ในการรายงานรายชื่อคณะผู้วิจัยที่ทำโครงการวิจัยร่วมกัน เครือข่ายไม่ระบุ(%)รับผิดชอบของนักวิจัยแต่ละคน
4. กรณีเครือข่ายวิจัยระบุปัญหา/อุปสรรค เครือข่ายวิจัยไม่ระบุแนวทางแก้ไขปัญหามาด้วย
5. เครือข่ายวิจัยแนบหลักฐานประกอบรายงานผลการดำเนินการไม่ครบถ้วน และรายละเอียดผลงานไม่สอดคล้องกับหลักฐานที่แนบ
6. เครือข่ายวิจัยมักจะไม่รายงานผลงานตามสัดส่วนผลงานของเครือข่าย(เช่น ผลงานตีพิมพ์งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยที่ได้รับ)
7. กรณีรายงานผลงานนักวิจัยใหม่ เครือข่ายวิจัยไม่ระบุชื่อโครงการ/แหล่งทุนที่เสนอขอ ที่นักวิจัยใหม่จะดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายวิจัย

Back to top
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
การตีพิมพ์ผลงานมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ

จะนำไปหารือในการดำเนินการของ Publication Clinic

Back to top
ขาดครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการทำวิจัย

การจัดตั้งสถานวิจัยจะช่วยให้มีโอกาสได้ครุภัณฑ์มากขึ้น

Back to top
ขาดความชำนาญในการเตรียมต้นฉบับ

จัดอบรมผลงานตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (กำลังดำเนินการ)

Back to top
ขาดเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและวิชาการ ยังเขียนและเริ่มต้นไม่เป็น

ต้องการให้ RDO ทำ Publication Work Shop ให้กับกลุ่มนักวิจัยเฉพาะทางหรือกลุ่มอย่างต่อเนื่องและสามารถมี Output ที่เป็นบทความตีพิมพ์บทความในระดับชาติและนานาชาติได้จริง (กำลังดำเนินการ)

Back to top
ยังไม่เห็นความสำคัญในการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในศาสตร์เฉพาะด้าน และมี Mentor สำหรับนักวิจัยใหม่

Back to top
ขาดประสบการณ์ในการตีพิมพ์

จัดตั้ง Publication Clinic ช่วยเหลือ

Back to top
ปัญหาด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

จัดตั้ง Publication Clinic ช่วยเหลือ

Back to top
ไม่รู้จักแหล่งวารสาร

จัดตั้ง Publication Clinic ช่วยเหลือ

Back to top
งานวิจัยด้านศึกษาศาสตร์จะใช้เวลาในการทำวิจัยนาน

ตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน ๆ

Back to top
Paper ภาษาอังกฤษค่อนข้างจะหายากที่จะใช้ใน Literature review

ส่งเสริมความเข้มเข้มแข็งด้านภาษาให้กับอาจารย์

Back to top
วารสารที่จะรองรับมีน้อย (ในสาขาศึกษาศาสตร์)

เน้นการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

Back to top
ข้อจำกัดในด้านภาษาและการเชื่อมโยงในวงวิชาการกับต่างประเทศ

จัด Workshop และเชิญวิทยากรเป็นแนวทางในการเขียน Manuscript เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

Back to top
ฐานข้อมูลวิจัยและฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกรอก LU ให้กรอกเป็นช่วง

ควรให้มีการกรอกทั้งปี จะนำเสนอกองแผนงาน

Back to top
ฐานข้อมูลวิจัยมีหลายระบบทำให้ต้องกรอกซ้ำ

กำลังพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยให้มีแห่ลงเดียว กรอกที่เดียว เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบของหน่วยงานอื่นได้ เช่น วช.

Back to top
ขั้นตอนการยื่นขอทุนวิจัยต้องกรอกแบบฟอร์มมาก และการแจ้งผลพิจารณาทุนวิจัยช้า

ลดขั้นตอนการยื่นขอวิจัยให้กระชับ (อย่าให้กรอกแบบฟอร์มมาก) และแจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัยให้เร็วขึ้น (รับไว้พิจารณา)

Back to top
ไม่มีฐานข้อมูลที่สามารถอ้างอิงและเป็นจุดแข็งของพื้นที่หรือต่อยอดสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศได้


สร้างฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นในด้านสาขาเฉพาะทาง

Back to top
ด้านบัณฑิตศึกษา
ขาดบัณฑิตศึกษา

ใช้นักศึกษาปริญญาตรีช่วยงาน

Back to top
ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ
ปัญหาการประสานงานกับวิทยาเขตกับ RDO ในการโอนเงิน

อาจเกิดจากการสื่อสารไม่ตรงกัน

Back to top
ข้อจำกัดด้านภาระงานสอนที่มาก

1. ต้องพยายามให้มากขึ้น

2. ควรมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในคณะ

3. จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย

4. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

Back to top
การเบิกจ่ายเงินเดือน 5000 บาท จาก กบศ. ล่าช้า

จะแจ้งกบศ.

Back to top
ระบบ PRPM/ระบบ NRPM
โครงการที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน เมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว จะถือว่าปิดโครงการไม่มีภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยแล้วใช่หรือไม่

ยังไม่ถือว่าปิดโครงการ จนกว่าผู้รับทุนได้กรอกรายงานสมบูรณ์พร้อมแนบไฟล์ในระบบ NRPM แล้ว

Back to top
จะเข้าระบบ PRPM/ระบบ NRPM ได้อย่างไร

- ระบบ PRPM ให้ใช้รหัส PSU passport ของนักวิจัย หากมีปัญหาการเข้าระบบติดต่อคุณจันทนา โทร.6969 หรืออีเมล์ jantana.p@psu.ac.th

- ระบบ NRPM ให้ใช้รหัสบัตรประชาชนของนักวิจัย หากมีปัญหาการเข้าระบบติดต่อคุณจิราวัลย์ โทร.6957 หรืออีเมล์ chirawan.l@psu.ac.th

Back to top
ระบบ PRPM(PSU Research Project Managemet)ต่างกับระบบ NRPM(National Research Project Management)อย่างไร

ระบบ PRPM เป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ ม.อ.ส่วนระบบ NRPM เป็นระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

Back to top
ขอทุนงบแผ่นดิน ใช้ระบบ PRPM หรือระบบ NRPM

ขณะนี้จำเป็นต้องใช้ 2 ระบบ เพราะระบบ PRPM ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ขณะนี้นักวิจัยจำเป็นต้องใช้ระบบ PRPM ในขั้นตอน Pre-audit คือ เมื่อเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนเงินงบประมาณแผ่นดินแบบปกติ และใช้ระบบ NRPM ในขั้นตอน On-going คือ หลังจากได้รับทุนแล้ว และ Post-audit หลังจากดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ในอนาคตจะใช้เพียงระบบ PRPM ระบบเดียว

Back to top
ขอทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ใช้ระบบ PRPM หรือระบบ NRPM

ใช้ระบบ PRPM ระบบเดียว

Back to top
ผู้ที่ใช้ Internet ของTrue หรือ 3BB ในการใช้งานระบบ NRPM

หากพบว่าเข้าระบบ NRPM ตามปกติไม่ได้สามารถใช้ https เพื่อเข้าระบบได้คือ https://nrpm.nrct.go.th/Default.aspx  โดยตอนเข้าครั้งแรก Browser จะแจ้งเตือนให้ยืนยันความปลอดภัยก็ให้ยืนยันการเข้าใช้ จากนั้นก้ใช้งานได้ตามปกติ

Back to top
ทุนวิจัย(NRU)
การใช้จ่ายเงินวิจัยโครงการ NRU หลังจากที่ได้รับงบจาก สกอ.ในลักษณะการจ้างที่ปรึกษาจะใช้จ่ายอย่างไร

งบประมาณที่ได้รับจาก สกอ.เป็นลักษณะทุนอุดหนุนทั่วไป ดังนั้น การเบิกจ่ายเงินให้ใช้ตามประกาศฯเรื่องแนวปฏิบัติเกี่นวกับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ (มีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-6951)

Back to top
กรณีหานักศึกษาปริญญาเอกมารับทุนตามที่ commit ไว้ไม่ได้ จะขอเปลี่ยนนักศึกษาจากปริญญาเอกเป็นนักศึกษาปริญญาโทแทน ได้หรือไม่

ได้ แต่จะต้องรับนักศึกษาปริญาโท 2 คน และนักศึกษา 2 คนนั้นจะได้รับทุนไม่เกินงบประมาณในส่วนของนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้อนุมัติแล้ว เท่านั้น

Back to top
การยืมเงินทดรองจ่าย โครงการ NRU มีขั้นตอนอย่างไร

มีขั้นตอนดังนี้

1. คณะฯ ทำบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย (จำนวน%) ซึ่งยืมโดยคณบดีของคณะฯตามวงเงินที่ได้รับแจ้ง จากมหาวิทยาลัย เพื่อเบิกจ่ายแก่โครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายในคณะฯ

2. คณะฯ จัดทำสัญญายืมเงิน โดยผู้ยืมคือคณบดี จำนวน 2 ฉบับ

    2.1 ตัวจริง 1 ฉบับ

    2.2 สำเนา 1 ฉบับ

3. คณะฯ แนบเอกสารรายชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติ(สำหรับโครงการวิจัยต่อเนื่อง)ส่วนโครงการวิจัยใหม่ที่ได้รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2555 แนบเอกสารรายชื่อโครงการที่ได้รับอนุมัติ และสัญญารับทุนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ตัวจริงจำนวน 2 ฉบับ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัยญารับทุนได้ ที่นี่ 

4. จัดส่งเอกสารตามข้อ 1-3 ไปยังมหาวิทยาลัย(สำนักวิจัยและพัฒนา)เจ้าหน้าที่โครงการ NRU ตรวจสอบความถูกต้องในเอกสาร

5. เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการยืมเงิน และลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย

6. จัดส่งสัญญายืมเงินไปยังกองคลังเพื่อออกเช็คในนามคณบดีของคณะฯ ที่ยืมเงิน

7. คณะฯ จ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการ

Back to top
การจัดทำสัญญารับทุนบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ NRU มีขั้นตอนอย่างไร

มีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะฯ/นักวิจัย จัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะให้ได้รับทุน ไปยังมหาวิทยาลัย (สำนักวิจัยและพัฒนา) ตามแบบฟอร์ม NRU7

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

2. เจ้าหน้าที่โครงการ NRU ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

3. เจ้าหน้าที่โครงการ NRU สำเนาประกาศรับทุนแจ้งให้คณะที่เกี่ยวข้องทราบ

4. เจ้าหน้าที่โครงการ NRU นำรายชื่อนักศึกษาขึ้นเว็บไซต์ โดยนักวิจัย/นักศึกษา

    ตรวจสอบรายชื่อ

5. คณะฯ/นักวิจัย/นักศึกษา/ ส่งสัญญารับทุนบัณฑิตศึกษา ไปยังมหาวิทยาลัย (สำนักวิจัยและพัฒนา) ตัวจริง จำนวน 3 ฉบับ

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

6. เจ้าหน้าที่โครงการ NRU ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในสัญญา และเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญารับทุนบัณฑิตศึกษา

7. เจ้าหน้าที่โครงการ NRU จัดส่งสัญญารับทุนรับทุนคืนแก่คณะฯจำนวน 2 ฉบับ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานที่คณะฯจำนวน 1 ฉบับ และให้นักวิจัย/นักศึกษา เก็บเป็นหลักฐาน 1 ฉบับ และเก็บหลักฐาน สำนักงานโครงการ NRU สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ฉบับ เบิกจ่ายเงินให้แก่คณะฯเพื่อจ่ายแก่นักวิจัย

Back to top
ใครควรเป็นพยานในสัญญารับทุนบัณฑิตศึกษา

- พยานฝ่ายผู้รับทุน ควรเป็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาคขึ้นไป
- พยานฝ่ายผู้ให้ทุน เป็นเจ้าหน้าที่โครงการ NRU

Back to top
การรับทุนวิจัยโครงการ NRU จะต้องทำสัญญารับทุนหรือไม่ ถ้าทำมีขั้นตอนอย่างไร

ต้องทำสัญญารับทุนเป็นสัญญาตลอดโครงการ โดยมีขั้นตอนรายละเอียดดังนี้

  1. คณะฯ/นักวิจัย จัดส่งสัญญารับทุนโครงการวิจัยจำนวน 2 ฉบับ

      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญารับทุน

  2. เจ้าหน้าที่โครงการ NRU ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องในสัญญา และเสนอผู้มีอำนาจลงนาม

  3. เจ้าหน้าที่โครงการ NRU จัดส่งสัญญารับทุนคืนแก่คณะฯ/นักวิจัย จำนวน 1 ฉบับ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานที่คณะฯ/นักวิจัย ที่ได้รับทุน และเก็บเป็นหลักฐาน สำนักงานโครงการ NRU สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ฉบับ

Back to top
นักศึกษาผู้รับทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ แต่ผลงานค้นคว้าวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จากโครงการวิจัยยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐาน Scopus หรือ ISI จะสามารถขอจบการศึกษาได้หรือไม่

สามารถขอจบการศึกษาได้ โดย

1. นักศึกษาจะต้องส่งวิทยานิพนธ์แล้ว

2. นักศึกษาจะต้องจัดส่งนิพนธ์ต้นฉบับของผลงานจากวิทยานิพนธ์ (manuscript) เพื่อตีพิมพ์ไปยังวารสารวิชาการแล้ว (มีใบตอบรับต้นฉบับจากวารสาร)

3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักรับรองติดตามให้ผลงานได้รับการตีพิมพ์ โดยจัดทำหนังสือรับรองฯ

Back to top
ทุนหลังปริญญาเอก (Postdoc)
คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครทุน Postdoc มีอย่างไรบ้าง ดูได้ที่ไหน

เป็นนักวิจัยชาวไทย/ชาวต่างประเทศที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี (ไม่นับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า)ที่ได้สมัครและไดรับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้าร่วมทำการวิจัย ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี(นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครในรอบปี)โดยมีหรือเคยมีผลงานวิจัยที่เป็นชื่อแรกที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง สามารถทำงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยได้เต็มเวลา และไม่อยู่ระหว่างได้รับทุนโครงการวิจัยหลังปริญญาเอกจากแหล่งทุนอื่นภายในประเทศ หรือจากองค์กรต่างประเทศดูได้จากประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

 

Back to top
นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับ ป.เอก สามารถสมัครทุนหลังปริญญาเอก (Postdoc) ได้หรือไม่

สมัครได้ แต่สามารถจะรับทุนได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

 

Back to top
นักศึกษาที่มีบทความตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact factor น้อย ๆ จะมีผลต่อการพิจารณาของทุน Postdoc หรือไม่

Impact factor ของวารสารไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการพิจารณาผู้ที่จะเป็น Postdoc

Back to top
การสมัครขอรับทุนหลังปริญญาเอก (Postdoc) จำเป็นต้องมี Supervisor ก่อนหรือไม่

การสมัครทุน Postdoc จะต้องมี Supervisor ก่อน โดย Supervisor จะพิจารณาว่าผู้ที่จะมาเป็น Postdoc มีคุณสมบัติตามที่ Supervisor คาดหวังหรือไม่

Back to top
จะสมัครได้ช่วงไหน จะทราบผลการพิจารณาได้เมื่อไร

สมัครได้ตลอดเวลา จะทราบผลการพิจารณาหลังจากเสนอโครงการประมาณ 1 เดือน

Back to top