header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

วิดีโอวิจัย ม.อ.

video pattanicampus61  การสรุปโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

video icon151162  การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการ ม.อ.สุราษฏร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

  ประจำปี 2561 ของ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยกับสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  ในช่วง HiNews ทางช่อง Hicabletv Songkhla 

 

video-iconflood10.jpg  เทปบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ การเตรียมการจัดงาน "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 10"

  โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ พร้อมด้วย

  รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการ ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ 

  ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ภาคใต้ (SCCCRN)

  ในรายการแหลงข่าวชาวใต้ ทางช่อง NBT สงขลา วันที่ 25 กันยายน 2562 

 

video-risefiled 

  ท่องเที่ยววิถีนา ณ บ้านหนองถ้วย สัมผัสบรรยากาศแบบ Slow Travel

  ออกอากาศทางช่อง Hicabletv Songkhla

 

video phuket 

  โครงการ "การศึกษาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตำบลราไวย์บนพื้นฐานของวิถีชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น"

  อีกหนึ่งโครงการ ภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2558 - 2560 วิทยาเขตภูเก็ต