header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

GYSS2018-3

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือก ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (Global Young Scientists Summit; GYSS 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 มกราคม 2561 ณ Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงค์โปร์

GYSS2018-1

     โดยการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 (Global Young Scientists Summit; GYSS 2018) เป็นการประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศเปิดตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม GYSS ครั้งแรกในงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามส่วน ได้แก่

GYSS2018-4

     1. กิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสามวันแรก ประกอบด้วย การบรรยายเดี่ยว (plenary lecture) การอภิปรายกลุ่ม (panel discussion) และชั้นเรียนย่อย (master class) ซึ่งบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

GYSS2018-7

     2. กิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ในสองวันสุดท้าย เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ

GYSS2018-6.jpg

     3. กิจกรรมช่วงกลางคืน ได้จัดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดกลางคืน ย่านชุมชนเมืองของคนเชื้อสายจีนและอินเดีย สิงคโปร์ฟลายเออร์และแม่น้ำสิงคโปร์ และการจัดเลี้ยงอาหารค่ำในทำเนียบประธานาธิบดี (Istana)

GYSS2018-5

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นโดยคัดเลือก นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยของประเทศไทยที่มีศักยภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมจากทั่วประเทศ มีผู้ผ่านรอบแรกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 48 คน และมีการนำรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์จำนวน 9 คน ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 5 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุม ได้แก่

GYSS2018-2

     1.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     2.ดร.ปิติรัตน์ พลพบู หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     3.ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     4.ดร.บุญทวี เลิศปัญญาพรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     5.นสพ.สุทัศน์ แสงชูวงศ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี หลักสูตรร่วมระหว่างคณะแพทย์ศาสตร์ หลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Liverpool สหราชอาณาจักร

 

 

ขอบพระคุณภาพประกอบจาก เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี

 

 

รายละเอียดการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) CLICK!!!