header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Sci Innova 1

     เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) รอบ Pitching คัดเลือก 7 ทีม จากทั้งหมด 27 ทีม เพื่อรับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 100,000 บาท ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในครั้งนี้ต้องแสดงความยินดีกับทีม Sci & Innova ผลงานBENYA PATCHES แผ่นปิดแผลกันน้ำพร้อมดูดซับไม่ติดแผลและป้องกันการติดเชื้อ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 100,000 บาท โดยมีสมาชิกในทีมคือ

  1. ดร.สุภากิจ เภาเสน นักวิจัยหลังปริญญาเอก สังกัด สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  2. นางสาวนุสนา แหละหมัน ผู้ช่วยวิจัย สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  3. นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู นักศึกษาปริญญาเอก สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  4. นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ นักศึกษาปริญญาเอก สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

ซึ่งมี อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

Sci Innova 2