header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

research award

     สำนักวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

     1.รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” (Strategic Researches on Rhodomyrtone from a Medicinal Plant ‘Rhodomyrtus Tomentosa’ (Myrtaceae) as a Novel Antibiotic and Uses of Innovative Technology for Commercial Applications) โดยทีมวิจัย

          - ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช คณะแพทยศาสตร์

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม คณะวิทยาศาสตร์

          - รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี คณะแพทยศาสตร์

     2.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวเคมี สาหรับใช้เป็นเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพแบบพึ่งพาพลังงานจากตนเอง เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์” (Biofuel Cells for Self-Powered Biosensors and Bioelectronics Toward Biomedical Applications) โดย ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

     3.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโรคทางพันธุกรรมกับโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ของ โปรตีน” (The Relationships Between Genetic Diseases and the Structures of Protein and their Interactions) โดย ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล คณะวิทยาศาสตร์

     4.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาปรัชญา) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผ่านการศึกษาป่า ต้นไม้ และใบไม้จากอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา” (Exploring Visual Elements Through Natural Resources: Forest, Tree and Leaf at Khao Nam Khang National Park, Thailand) โดย ดร.ไพลิน ถาวรวิจิตร วิทยาลัยนานาชาติ

     5.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษากระบวนการการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล ด้วยแบบจำลอง ทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ” (How Do People Choose? An Experimental Investigation of Models of ‘Sub-optimal’ Decision Making) โดย ดร.นัฐพร โรจนหัสดิน คณะเศรษฐศาสตร์

     6.อาจารย์ที่ปรึกษาหลักรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การออกแบบเชิงปฏิบัติของคุณลักษณะร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์คอนจอยท์” (Practical Design of Store Attributes for Traditional Retailer in Thailand with Conjoint Analysis)  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ คณะวิทยาการจัดการ

     7.รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การยืนยันระยะไกลสาหรับอุปกรณ์ฝังตัวและอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง ในระบบนิรภัยวิกฤต” (Secure Remote Attestation for Safety-Critical Embedded IoT Devices) โดย ดร.นรเทพ รัตนวิภานนท์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

     โดยจะเข้ารับรางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ซึ่งสามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ CLICK...