header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

BCGHACK 1

     สำนักวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) 2563 ในงาน Innovation Bazaar 2020 ภายใต้หัวข้อ BCG เศรษฐกิจใหม่ประเทศไทยยั่งยืน ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs D Bank) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 

     โดยผลงานที่ได้รับรางวัล คือผลงานเรื่อง Chronicare Patches วัสดุตกแต่งแผลจาก “แผ่นกาวว่องไวต่อการการกดที่ผลิตมาจากยางพารา” ของทีม Sci&Innova โดยผู้วิจัยประกอบไปด้วย นางสาวสุภากิจ เภาเสน , นายทรรษไนย แหวนเงิน , นางสาวสุทธิวรรณ วุ่นหนู และ นายศักรินทร์ เหล่ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ และมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

 

  • BCGHACK-10
  • BCGHACK-11
  • BCGHACK-2
  • BCGHACK-3
  • BCGHACK-4
  • BCGHACK-5
  • BCGHACK-6
  • BCGHACK-7
  • BCGHACK-8
  • BCGHACK-9