header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

PSURubber 1

     คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และ รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือ เรื่องอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

     พร้อมกันนี้ในงานมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างกระทรวงคมนาคม กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดแสดงนิทรรศการโดยกระทรวงคมนาคม ได้นำเสนอรูปแบบของอุปกรณ์ทางด้านการจราจร การแสดงขั้นตอนการนำยางพารามาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตหรือแบริเออร์ และการผลิตหลักนำทางจากยางธรรมชาติ ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเสนอประโยชน์ของโครงการ ซึ่งการดึงปริมาณยางพาราเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยทางการจราจร จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและช่วยยกระดับราคาผลผลิตให้กับเกษตรกร และช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางถนนได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย

PSURubber 2

     รศ.อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า โดยธรรมชาติของยางเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติดีมาก มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรงกระแทกอยู่แล้ว ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เพื่อลดความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงนำมาเข้ากระบวนการวิจัย เพื่อจัดทำเสาหลักนำทางยางพารา และยางหุ้มแบริเออร์คอนกรีต มีการควบคุณคุณภาพและประเมินสภาพการใช้งานได้เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นใช้งานได้นานขึ้น โดยประสานงานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างคณะหน่วยงานต่างๆ ในหลายวิทยาเขต ทั้งในส่วนการวิจัยและการถ่ายทอดให้กับสถาบันเกษตรกร และผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งจากสถาบันตรวจสอบภายในประเทศและต่างประเทศ

     ด้านการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากยางพารานั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อนำมาพัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา สังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของอุตสาหกรรม เกษตรกร นักวิจัย มีการให้บริการด้วยเครื่องมือคุณภาพสูง เพื่อยกระดับงานวิจัยของนักวิชาการมหาวิทยาลัยและบริการทดสอบผลิตจากยางพาราแก่ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน.

 

ขอบคุณภาพประกอบและข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทองออนไลน์