header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

TTFaward2020.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่นTTF AWARD ประจำปี 2562-2563 (Toyota Thailand Foundation Award 2020) ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลงานเรื่อง “เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

     โดยปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 เรื่องคือ

          1.ด้านสังคมศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “เถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม” ของ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          2. ด้านมนุษยศาสตร์ จากผลงานเรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา” ของ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

          3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานเรื่อง “โรคสมาธิสั้น” ของ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          4. ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากผลงานเรื่อง “เอนไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ” ของ รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TTF KARUN

     รางวัล TTF AWARD เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้เปิดรับผลงานทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD เพื่อประกาศเกียรติ คุณผลงานวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ และสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวลา รวมทั้งเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่มา : https://www.sci.psu.ac.th/news/toyota-thailand-foundation-award-2020/