header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

pomt 1

pomt 2  pomt 3

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับคัดเลือกจาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยปีนี้ มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการยกย่อง ดังนี้

pomt-warakorn.jpg

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

คลิกเพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

pomt-opat.jpg

รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นสาขารับใช้สังคม

คลิกเพื่อติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

     ซึ่งทั้งสองท่านได้เข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

pomt warakorn 1  pomt opat 2  pomt warakorn 2

 

 pomt opat 1  pomt warakorn 4  pomt opat 3

 

 

ประกาศรายนามอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2561 CLICK