header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
แหล่งทุน เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ทุนงบประมาณแผ่นดิน                        
ทุนวิจัยจากเงินรายได้                        
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                        
  ทุนวิจัยเชิงวิชาการ                        
   -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่               ✔15        
   -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่               ✔8        
   -ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา (สกว. ร่วมกับ สกอ.)               ✔8        
   -ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)             ✔31          
   -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)             ✔31          
   -ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น                      
   -สมุนไพร ยารักษาโรคและสารเสริมสุขภาพ                      
   -เกษตรยั่งยืน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปอาหาร                      
 ทุนวิจัยและพัฒนา                        
 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น                        
 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก                        
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)                        
ทุน NSTDA Chair Professor     ✔31                  
โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ                 ✔30      
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

ทุนอื่น ๆ ในประเทศ
      
เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรฯเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย                      
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.-
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)                    
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    
ทุนพัฒนาอาจารย์เป็นนักวิจัยอาชีพ (CHE-RES)                      
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                        
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย                        
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย                        
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข                        
มูลนิธิชัยพัฒนา                        
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                        
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                        
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์             อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจ  (ธ.ก.ส.)                      
กรมป่าไม้                        
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ                        
ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (บริษัทไปรษณีย์ไทย)                      
ทุนอุดหนุนการวิจัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม          
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา/ศึกษา/ทำงาน/สำรวจ (กระทรวงวิทยาศาสตร์)  ✔  ✔                    
ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย                    ✔  ✔  
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-จีน (NRCT-NSFC)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือระหว่างไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF)                        
ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)        ✔  ✔  ✔            
Grants for the Exchange of Scientists (NRCT-JSPS)                        
หมายเหตุ ตัวเลขกำกับแต่ละเดือน หมายถึง วันที่ ของเดือนนั้น ๆ              

 

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์