header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

ประกาศทุน

 1. ชุดโครงการ (แบบ ว-1ช)
 2. คำชี้แจง แบบ ว-1ช
 3. โครงการเดี่ยว (แบบ ว-1ด)
 4. คำชี้แจง แบบ ว-1ด
 5. แบบ บช-3
 6. คำชี้แจง แบบ บช-3
 7. ภาคผนวก 1
 8. ภาคผนวก 2
 9. ภาคผนวก 3
 10. ภาคผนวก 4
 11. ภาคผนวก 5
 12. ภาคผนวก 6
 13. ภาคผนวก 7
 14. ภาคผนวก 8
 15. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ปี 2549
 16. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ปี 2549
 17. แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปี 2549
 18. วิจัยบูรณาการ (แบบวิจัย ว-1 บ)
 19. แบบประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2548
 20. แบบรายงานก้าวหน้าทุนงบประมาณแผ่นดิน
 21. แบบฟอร์มเพิ่มเติมข้อมูล
  • ฟอร์มเพิ่มเติมข้อมูลโครงการวิจัยที่รับทุนปี 49

การทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (ภายใน 15 มิถุนายน 2550)

1. แบบวิจัย 2/แผ่นดิน/ปีเดียว

2. แบบวิจัย 2/แผ่นดิน/ต่อเนื่อง

<< ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีอื่นๆ >>