พิมพ์

1. ประกาศทุนสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย(DoE, CoE, RC)  New_icons_1.gif

2. เกณฑ์การทำข้อตกลงผลงาน (Commit KPI)

    2.1 เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน

2.1.1 เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้งก่อนปีงบประมาณ 2557

2.1.2 เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป

    2.2 เกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ การจัดตั้งเครือข่ายวิจัย

3. ตารางประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัย

    3.1 เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้งก่อนปีงบประมาณ 2557

    3.2 เครือข่ายวิจัยที่จัดตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป

4. สรุปการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย (สาขาความเป็นเลิศ, สถานวิจัยความเป็นเลิศ, สถานวิจัยและ หน่วยวิจัย)

5. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการจัดตั้งเครือข่ายวิจัย (DoE,CoE,RC,RU)

6. ตัวอย่างการเขียนทิศทางการวิจัย

7. ตัวอย่างการเขียนแผนงานด้านการวิจัย

8. หัวข้อการจัดทำ Power Point เพื่อเสนอที่ประชุม

9. ตัวอย่างการจัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอที่ประชุม

10. ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินการฉบับสมบูรณ์

11. คู่มือการเขียนรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายวิจัย (รายงานหน่วยวิจัย)

12. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเครือข่าย

 

DoE

สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence; DoE)

แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งสาขาความเป็นเลิศ (DoE/proposal.8)

แบบฟอร์มรายงาน

CoE

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (Center of Excellence; CoE)

แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ (CoE/proposal.8)

แบบฟอร์มรายงาน

RC

ศูนย์วิจัย (Research Center; RC)

แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย (RC/proposal.8)

แบบฟอร์มรายงาน

RU

หน่วยวิจัย (Research Unit; RU)

แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (RU/proposal.8)

แบบฟอร์มรายงาน


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณพิไลพร รองเลื่อน โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

<< ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัยปีอื่นๆ >>

 

รายละเอียด: | ฮิต: 7481