พิมพ์

แบบฟอร์ม

1. แบบประเมินประเภทของงานวิจัยและระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  pdf  word

2. บัญชีจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

3. หนังสือมอบอำนาจ

4. แบบฟอร์ม รช.1

5. แบบประเมินประเภทของระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

 

เอกสารน่าสนใจ

1. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

2. รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561

3. รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

4. รายการพิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ. 2562

5. Biosafety Guideling : http://www.biotec.or.th/ibc

6. แนวทางการจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ภาพกิจกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)" โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563

2. การตรวจประเมินประเภทของระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2563

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

- สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสินีนาฏ วัชราภรณ์ 
โทร. 0-7428-6963
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียด: | ฮิต: 9444