header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

    สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

NewResearcher65 Poster

    โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยภาคเสวนา จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และได้รับทุนวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมภาคปฎิบัติที่รวมผู้ทรงคุณวุฒิทุกกลุ่มสาขามาให้คำแนะนำจาก ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้เข้าร่วม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้เข้าใจเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และถูกใจแหล่งทุน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมากขึ้น

    ผู้สนใจเข้าร่วมต้องจัดส่ง "ร่าง" ข้อเสนอโครงการวิจัยมายัง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเบื้องต้น และสามารถสมัครเข้าร่วมได้เพียงกลุ่มสาขาละ 15 ท่านเพียงเท่านั้น

 

สมัครเข้าร่วม CLICK

ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

กำหนดการจัดกิจกรรม CLICK

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร. 0-7428-6954 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.