header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 NRCT Openhouse

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ระหว่างวันที่ 12 – 19 มิถุนายน 2565 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใน 8 ด้าน ดังนี้

NRCT Openhouse 12

12 มิถุนายน 2565 : ด้านการรองรับสังคมสูงวัย

NRCT Openhouse 13

13 มิถุนายน 2565 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

NRCT Openhouse 14

14 มิถุนายน 2565 : ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

NRCT Openhouse 15

15 มิถุนายน 2565 : ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

NRCT Openhouse 16

16 มิถุนายน 2565 : ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

NRCT Openhouse 17

17 มิถุนายน 2565 : ด้านสังคมและความมั่นคง

NRCT Openhouse 18

18 มิถุนายน 2565 : ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

NRCT Openhouse 19

19 มิถุนายน 2565 : ด้านสัตว์เศรษฐกิจ

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังผ่านเว็บไซต์ : https://openhouse2022.nrct.go.th/

รับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : https://www.facebook.com/nrctofficial

ดาวน์โหลดเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้ที่ : https://shorturl.asia/k3zGg