header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญรับฟังการจัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ ววน. และสาธารณชนถึงผลงานที่ สกสว. ให้การสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 เพื่อผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมอง “การลงทุนด้านการวิจัยของประเทศไทยในมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติ” และการแถลงผลวิจัย ในหัวข้อต่อไปนี้

        - การขจัดปัญหาความยากจน

        - เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG)

        - COVID-19

TSRI Press re

ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน CLICK

 

ช่องทางการรับชม
Website : https://www.tsrievent.com
Facebook : https://www.facebook.com/ThailandScienceResearchandInnovation
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdjyWYrGVsG1aAaxIbwF6Ng