header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

IP Roadshow Online

     ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน ร่วมหาคำตอบเกี่ยวกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมกันในกิจกรรม "PSU IP Roadshow Online (ผ่านโปรแกรม Zoom) เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีการพูดคุย อาทิเช่น

       - บริการของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

       - แนวปฏิบัติด้าน IP ของม.อ.

       - ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาในสัญญารับทุน

       - สิทธิของเจ้าของและสิทธิของผู้ประดิษฐ์

       - การแบ่งปันผลประโยชน์

       - การถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องทำอย่างไร?

 

     โดยท่านสามารถเลือกเข้าร่วมได้ดังนี้

       ครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2564

       ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

       ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน 2564

       ครั้งที่ 4 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

 

ลงทะเบียนเข้าร่วม CLICK

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะอาจารย์ นักวิจัยเจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่านั้น

 

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธฤทัย ชูหนู มากเจริญกูล โทร.074-859516