header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

foodinno 20april2021 

     กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำโครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม (Innovative Food Matching Centre) ขึ้น และเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องคอนเทนเนอร์ ชั้น 1 โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล (TR Rock Hill Hotel) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ click normal 

ผู้ที่ไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารขอให้ตอบ - 

ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น

กำหนดการจัดกิจกรรม

 

     สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร โดยใช้มาตรการด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเป็นตัวขับเคลื่อน