header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

newresearcher64 poster

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับสมัครอาจารย์/นักวิจัย ที่จบปริญญาเอกหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเนคก้าไรเฌอ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

   - กำหนดการจัดกิจกรรม

   - ประกาศรายชื่อ New icons

     ***หมายเหตุ***

1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องส่ง "ร่าง" ข้อเสนอโครงการวิจัย มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 (เพิ่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้น)

2. ผู้เข้าร่วมกรุณานำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย

3. กรุณาตรวจสอบชื่อ - สกุล ต้นสังกัด หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดแจ้งกลับมายังคุณสุพรชัย อ่อนดำ ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. หากมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 หากยกเลิกหลังจากวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสุพรชัย อ่อนดำ โทร. 0-7428-6954 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.