header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

     ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่เกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์และการศึกษาทางคลินิก” โดยวิทยากรมืออาชีพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองยา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง BSc4 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

fooddrugsimilar 17August2020 poster edit

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายบูรณภาพวิจัย โทร 074 28 6955 (ภายใน 6955)

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - หนังสือเชิญเข้าร่วม

     - กำหนดการจัดกิจกรรม

     - รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม New icons